حدود قیمت: از تا

آیا با کاهش سود بانکی مسکن گران خواهد شد ؟

آیا با کاهش سود بانکی مسکن گران خواهد شد ؟

آیا با کاهش سود بانکی مسکن گران خواهد شد ؟ تحقیقات نشان می‌دهد کاهش سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش تقاضا و قیمت مسکن خواهد شد. طی یک تحقیق در سال ۱۳۸۹ رابطه بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ سود حقیقی سپرده‌های […]